Online Meeting


ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการจัดงานเลือกใช้ Webinar เป็นโปรแกรมในการนำเสนอ


โดยท่านจะต้อง log in เข้าระบบก่อนเพื่อเข้ารับชมการบรรยาย


เนื่องจากทางคณะผู้จัดจะทำการตรวจสอบผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำประกาศนียบัตรให้ในภายหลังเพื่อความสะดวกในการรับชม ขอความกรุณาท่านตรวจสอบอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ รวมทั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณเหมาะสม


 


เนื่องจากการประชุมนี้ เป็นการประชุมในห้องประชุมใหญ่เป็นหลัก และจะมีเฉพาะส่วนของ workshop ที่ท่านสามารถเลือกห้องแยกตามความสนใจของท่าน ท่านที่ลงทะเบียนเกิน 80% ทางคณะผู้จัดจะได้ส่งประกาศนียบัตรแบบอีเลคโทรนิคไปให้ในภายหลัง


การลงทะเบียน กรุณาติดต่อ คุณชาณิศลักษณ์ วรรณป้าน

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: 084-915-6655 (10.30-18.00 น.)

thaibfconference@gmail.com